HRVATSKO DRUŠTVO ZA ESTETSKU MEDICINU
HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
(HDEM HLZ)

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ESTETSKU MEDICINU ( HDEM )

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština Hrvatskoga društva za

ESTETSKU MEDICINU Hrvatskoga liječničkog zbora usvaja

PRAVILNIK O RADU
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ESTETSKU MEDICINU
( HDEM )
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatsko društvo za estetsku medicinu ( HDEM ) tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: Stručno društvo) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području estetske medicine .

(2) Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

Članak 2.

(1) Stručno društvo ima naziv:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR –
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ESTETSKU MEDICINU ( HDEM )

na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION –

a u drugom retku:

CROATIAN SOCIETY FOR ESTHETIC MEDICINE

Članak 3.

Sjedište je Stručnoga društva u ZAGREBU 10000 , ŠUBIĆEVA 9

Kontakt : hdel@hdel.hr

Službena web stranica : www.hdel.hr

 

Članak 4.

(1) Stručno društvo ima pečat četvrtasta oblika, sljedećeg sadržaja:

u gornjem redu:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

u donjem redu:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ESTETSKU MEDICINU ( HDEM )
ŠUBIĆEVA 9 ZAGREB

na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION –

a u drugom retku:

CROATIAN SOCIETY FOR ESTHETIC MEDICINE

( 2) Društvo ima znak i pečat. Znak i pečat su identični i čine ih logo izražen slovima HDEM pri čemu je unutrašnjost slova D prikazano kao silueta profila ženskog lica. Ispod loga se nalazi puni naziv društva.

(3) Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva, te financijska i druga dokumentacija.

Članak 5.

(1) Rad Stručnoga društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, te ovim Pravilnikom.

(2) Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo član, djelovanje Stručnoga društva urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a.

(3) Stručno društvo može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti.

(4) Stručno društvo upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem 26/2015 .
II. ZADACI

Članak 6.

Zadaci su Stručnoga društva:

1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
2. suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
11. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.
12. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
13. predlaganje znanstvenih projekata

III. ČLANSTVO

Članak 7.

(1) Članstvo u Stručnom društvu može biti redovito, pridruženo i počasno.

(2) Redovitim članom Stručnoga društva može postati liječnik iz zemlje i inozemstva (doktor medicine i doktor dentalne medicine) koji je ujedno i član krovne udruge – Hrvatskoga liječničkog zbora.

(3) Redoviti članovi stručnih društava koja nose naziv po specijalizacijama koje se nalaze u Popisu specijalizacija Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13 i 139/14) i Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07, NN 120/09) mogu biti specijalisti ili specijalizanti navedenih specijalizacija. Redoviti članovi mogu biti i specijalisti drugih specijalnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika stručnog društva HLZ-a.

(4) Pridruženi članovi mogu biti stručnjaci s visokom stručnom spremom iz zemlje i inozemstva, koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine i srodnih struka.

(5) Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika.

(6) Počasnim članom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.

(7) Redovite i pridružene članove potvrđuje Upravni odbor Stručnog društva, a počasne Skupština Stručnoga društva.

(8) O izboru počasnih članova obavješćuju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje.

(9) Počasni predsjednik stručnog društva može biti dugogodišnji predsjednik stručnog društva koji je zaslužan za stručnu i/ili znanstvenu afirmaciju društva.

Članak 8.

Članstvo u Stručnom društvu prestaje:

(1) istupanjem iz članstva po vlastitoj želji,

(2) smrću člana,

(3) prestankom članstva u HLZ-u, neplaćanjem članarine HLZ-u najmanje godinu dana, a nakon pisane opomene,

(4) neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena

(5) isključenjem člana odlukom Skupštine HLZ-a i odlukom Skupštine Stručnog društva HLZ-a, zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta, pravomoćnom presudom Suda časti HLZ-a.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova jesu:

(1) pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima i radom ne narušavati ugled Stručnog društva, HLZ-a i liječničkog poziva,
(2) razvijati i usavršavati svoje znanje,
(3) objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Stručnog društva i HLZ-a,
(4) birati i biti biran u tijela Stručnoga društva,
(5) davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela,
(6) podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom i Statutom HLZ-a,
(7) pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
(8) dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu ako je članarina određena,
(9) koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji Stručnoga društva ili HLZ-a,
(10) učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja iz toga proistječu.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 10.

Tijela Stručnog društva jesu:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. predsjednik,
4. tajnik,
5. rizničar,
6. ogranci,
7. sekcije,
8. povjerenstva ili radne grupe

Skupština

Članak 11.

(1) Skupština stručnog društva najviše je tijelo stručnog društva.

(2) Skupština se organizira i djeluje na temelju ovog Pravilnika koji je usklađen sa Statutom HLZ-a i odobren na redovitoj sjednici Glavnog odbora HLZ-a.

(3) Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.

(4) Skupština može biti redovita i izvanredna, a prema sadržaju osnivačka, obnoviteljska ili izborna.

(5) Prijedlog za osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu Glavnom odboru daje inicijativni odbor koji predlaže osnivanje ili obnavljanje stručnog društva.

(6) Inicijativni odbor čini 20 članova HLZ-a, Glavnom odboru prilaže program rada, Pravilnik o radu stručnog društva te pisanu suglasnost (najmanje dvije ili više) postojećega stručnog društva HLZ-a temeljne specijalizacije i/ili postojećega srodnog društva HLZ-a.

(7) Osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu sazivaju članovi inicijativnog odbora uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HLZ-a.

(8) Redovita skupština stručnog društva održava se jedanput na godinu i ima karakter izvještajne skupštine.

(10) Izborna se skupština održava svake četvrte godine u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine stručnog društva HLZ-a i Statutom HLZ-a.

(11) Stručno je društvo dužno o održavanju izborne skupštine izvijestiti Središnjicu HLZ-a radi kontrole članstva i broja potrebnih članova za regularno održavanje skupštine.

(12) Pozive za Skupštinu stručnog društva potrebno je poslati svim članovima/izaslanicima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. Pozivi se šalju članovima/ izaslanicima koji se do tog vremena nalaze na popisu članstva HLZ-a i uredno plaćaju članarinu. Prije slanja poziva svim članovima stručnog društva mora biti pravodobno poslana obavijest o datumu održavanja Skupštine.

(13) Naknadno učlanjeni članovi moći će glasovati sljedećih godina.

(14) Središnjica HLZ-a provjerava popis članova stručnog društva uvidom u Registar članova HLZ- a koji vraća predsjedniku stručnog društva radi izradbe konačnog popisa članova Skupštine društva. Upravni odbor je dužan dostaviti popis članova Središnjici HLZ-a 30 dana prije održavanja Skupštine kako bi se u Središnjici HLZ-a mogla izvršiti kontrola članstva.

(15) Skupština stručnog društva donosi pravovaljane odluke, ako je na skupštini nazočna natpolovična većina članova/izaslanika društva.

(16) Ako do početka Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova/izaslanika, čekat će se jedan sat. Tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna trećina članova/izaslanika.

(17) Skupštinu saziva predsjednik Stručnog društva na temelju odluke Upravnog odbora.

(18) Upravni odbor donosi odluku o sazivanju skupštine na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži najmanje 20% članova stručnog društva ili najmanje dva ogranka Stručnog društva ili Glavni odbor HLZ-a.

(19)Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon prijma pisanog zahtjeva.

(20) O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar, ovjerovitelji zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisničar je dužan dostaviti Središnjici HLZ-a zapisnik s popisom nazočnih članova/izaslanika skupštine u roku od trideset dana od dana zasjedanja Skupštine. Ako je skupština izborna, uz zapisnik sa Skupštine potrebno je dostaviti i zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora te popis izabranih dužnosnika s njihovim podacima za kontakt (adresa zaposlenja, tel., fax., GSM, e-mail).

Članak 12.

1) Skupštinu čine svi članovi društva, ako stručno društvo ima manje od 200 članova.

(2) Ako Stručno društvo ima 201 i više članova, skupština Stručnoga društva organizira se na načelu izaslanstva, vodeći računa o teritorijalnoj i proporcionalnoj zastupljenosti.

(3) Broj izaslanika Skupštine ne može biti manji od 100 što znači da 2 do 10 članova Stručnog društva zastupa 1 izaslanik, ovisno o broju članova stručnog društva.

(4) Broj izaslanika Skupštine utvrđuje Upravni odbor Stručnoga društva tako da jedan izaslanik dolazi na svakih …. članova Stručnoga društva.

(5) Delegatski sustav nije obavezan, o tome odlučuje Upravni odbor stručnog društva.

(6) Mandat članova/izaslanika traje 4 godine.

Članak 13.

Skupština se saziva i vodi prema Poslovniku o radu stručnog društva HLZ-a.

Članak 14.

Skupština Stručnog društva obavlja ove poslove:

(1) donosi Pravilnik o radu Stručnoga društva,
(2) bira i razrješava Upravni odbor,
(3) bira predsjednika i prvog dopredsjednika Stručnoga društva,
(4) odlučuje o osnivanju ogranaka i sekcija Stručnoga društva,

(5) donosi planove i program rada Stručnoga društva,
(6) donosi financijske planove Stručnoga društva,
(7) odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i ostalih tijela Stručnoga društva,

(8) raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje ovlasti prema Statutu HLZ-a i ovom Pravilniku,

(9) izabire začasne članove Stručnoga društva

(10)odlučuje o prestanku članstva u Stručnome društvu, a na prijedlog Upravnog odbora Stručnoga društva.
Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor obavlja ove poslove:

(1) izvršava odluke Skupštine,
(2) organizira svekoliki rad na provođenju zadataka Stručnoga društva iz članka 6. ovog Pravilnika,
(3) odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova Stručnog društva, osniva svoja povjerenstva, odnosno radne grupe i imenuje njihove članove,
(4) imenuje izaslanike u druga stručna društva HLZ-a s mandatom do prve Skupštine,
(5) imenuje izaslanika u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 30. Statuta HLZ-a,
(6) predlaže kandidate za dodjelu odličja HLZ-a,
(7) predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
(8) vodi administrativno i financijsko poslovanje Stručnoga društva,
(9) podnosi izvješće o radu Skupštini Stručnog društva i tijelima HLZ-a,
(10) angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad Stručnoga društva,
(11)djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti u okvirima dobivenih ovlaštenja od Skupštine Stručnog društva, odredbi ovoga Pravilnika i Statuta HLZ-a.

Članak 16.

(1) Upravni odbor ima 7 do 11 članova.

(2) Predsjednik, prvi dopredsjednik i najmanje 5 članova Upravnog odbora izabiru se na sjednici Skupštine društva neposrednim tajnim glasovanjem. Kandidat za predsjednika i dopredsjednika stručnog društva HLZ-a mora biti aktivan redoviti član HLZ-a najmanje pet godina. Skupština bira predsjednika i prvog dopredsjednika na osnovi izloženoga zajedničkog programa i na osnovi prijedloga najmanje deset članova stručnog društva. Kandidat za predsjednika i prvog dopredsjednika ne može biti istodobno na listi kandidata članova Upravnog odbora.

(3) Prema potrebi Upravni odbor nakon Skupštine može uključiti bez izbornog postupka još najviše tri člana u sastav Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor radi na sjednicama.

(5) Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Stručnoga društva.

(6) Upravni odbor čine: predsjednik, prvi dopredsjednik, te članovi izabrani na zasjedanju Skupštine Stručnoga društva.

(7) Članovi su Upravnog odbora po funkciji još predsjednici sekcija i ogranaka društva, ako oni postoje, te dosadašnji predsjednik stručnog društva u sljedećem mandatu.

(8) Upravni odbor medu svojim članovima izabire drugog dopredsjednika i rizničara, a tajnika Stručnoga društva imenuje predsjednik Stručnog društva iz redova ukupnoga članstva.

(9) Kandidate za članove Upravnog odbora Stručnoga društva predlažu članovi Stručnog društva između sebe.

(10) Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika, prvog dopredsjednika, tajnika i rizničara Stručnog društva traje četiri godine ili do izbora na izbornoj Skupštini društva.

(11) Predsjednik, prvi dopredsjednik ili član Upravnog odbora može biti biran najviše dva puta uzastopce. U treći mandat mogu biti izabrani samo ako dobiju dvotrećinsku većinu glasova Skupštine stručnog društva HLZ-a.

(12) Upravni odbor organizira rad stručnog društva organiziranjem stručnih sastanaka, kongresa, simpozija, tečajeva, međunarodnih sastanaka i brine se za zdravstvenu zaštitu naroda na području svojega stručnog djelovanja.

(13) Upravni odbor može osnovati svoja povjerenstva i radne grupe.

Predsjednik Stručnoga društva

Članak 17.

(1) Predsjednik Stručnoga društva zastupa i predstavlja Stručno društvo.

(2) Predsjednik Stručnoga društva odgovoran je za zakonitost rada Stručnoga društva, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Stručnoga društva i predsjedniku HLZ-a.

(3) Predsjednik Stručnoga društva obavlja ove poslove:

1. saziva sjednice Upravnog odbora,

2. organizira i vodi stručni i znanstveni rad Stručnog društva,

3. brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
4. zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju Stručnog društva.

5. obvezan je najmanje jedanput u godini a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine podnijeti pisano izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju Stručnoga društva na zasjedanju Skupštine Stručnoga društva, a pisano izvješće predsjedniku HLZ-a.

(4) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje prvi dopredsjednik Stručnoga društva, a u slučaju njegove spriječenosti, drugi dopredsjednik.

Tajnik

Članak 18.

(1) Tajnik Stručnoga društva vodi tajništvo, a posebno obavlja ove poslove:

1. brine se za uredno poslovanje administracije,
2. čuva arhivu,
3. sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu Stručnoga društva,
4. uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju,
5. brine se o sjednicama Upravnog odbora,
6. sakuplja i sređuje izvješća ogranaka,
7. obavlja i druge dužnost koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.

(2) U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Stručnoga društva.

(3) Nakon isteka mandata tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom tajniku, ili predsjedniku Stručnoga društva, ako tajnik nije imenovan.

Rizničar

Članak 19.

Rizničar obavlja ove poslove:

(1) rukovodi financijskim poslovanjem,
(2) brine se za naplatu članarine, ako je članarina određena,
(3) brine se za vođenje financijske dokumentacije,
(4) podnosi Skupštini Stručnoga društva izvješće o financijskom poslovanju,
(5) izrađuje prijedlog financijskoga plana.

Ogranci

Članak 20.

1. Ogranak je stručno tijelo, koje osniva Stručno društvo na vlastitu inicijativu ili na prijedlog podružnice HLZ-a.

2. Uvjet za osnivanje ogranka jest da okuplja najmanje 10 članova.

3. Ogranak osniva Upravni odbor Stručnoga društva.

4. Ogranak nosi naziv Stručnoga društva, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je sjedište ogranka.

5. Radom ogranka upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana, a biraju ga članovi ogranka.

6. Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine.

7. Članovi Upravnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.

8. Rad ogranka reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnikom o radu Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.

Sekcije

Članak 21.

(1) Sekcije Stručnoga društva mogu se osnovati za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.

(2) Sekcije se osnivaju na prijedlog Inicijativnog odbora koji čini najmanje 5 članova Stručnoga društva koji prilaže program rada Skupštini Stručnoga društva.

(3) Na prijedlog Inicijativnog odbora Skupština Stručnoga društva donosi odluku o osnivanju sekcije.

(4) Nakon što je donesena odluka članovi Inicijativnog odbora sazivaju Osnivačku sjednicu Sekcije.

(5) Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara Sekcije Stručnoga društva.

Odlukom Skupštine Hrvatskog društva za estetsku medicinu tajnik i rizničar Sekcije stručnog društva ne može istovremeno obavljati funkcije vezano za rad Upravnog odbora matičnoga stručnog društva.

(6) O novoosnovanoj sekciji Stručno društvo obavještava Glavni odbor HLZ-a.

(7) Sekcija nosi naziv Stručnoga društva s podnazivom sekcije.

(8) Radom sekcije upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju članovi sekcije.

(9) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izborne skupštine .
10
(10) Rad sekcije reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu Podružnice,
Statutom HLZ-a

 

Povjerenstva i radne grupe

Članak 22.

(1) U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti Stručnoga društva, Upravni odbor Stručnoga društva može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe.

(2) Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru.

(3) Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.

(4) Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili posebno osnovane za rješavanje pojedinog pitanja.

(5) Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava odnosno radnih grupa određuje Upravni odbor Stručnoga društva.

(6) Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe bira Upravni odbor.
Članak 23.
(1) Stručno društvo prestaje postojati:

1.1. odlukom Skupštine stručnog društva,
1.2. ako nije aktivno dulje od dvije godine,
1.3. ako ima manje od trideset članova,

1.4. ako stručno društvo do sljedeće godišnje skupštine nije povećalo broj članova od 20 (Inicijativni odbor) do 30 članova, Glavni će odbor na prijedlog Izvršnog odbora HLZ-a donijeti odluku da stručno društvo postaje Sekcija srodnoga stručnog društva HLZ-a,
1.5. ako djeluje suprotno djelatnosti, ciljevima i interesima Hrvatskoga liječničkog zbora,

1.6. protekom dvostrukog vremena od vremena za održavanje redovite sjednice Skupštine, a ona nije održana.

(2) Odluku o prestanku postojanja stručnog društva u slučaju razloga iz točaka 2. do 5. donosi Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora HLZ-a.

(3) Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti stručnog društva donosi Glavni odbor HLZ-a.

(4) Imovinu kojom je raspolagalo Stručno društvo, do osnutka novoga stručnog društva, preuzima na čuvanje i njome upravlja Glavni odbor HLZ-a.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Stručnoga društva a potvrdio ga je Glavni odbor HLZ-a.

(2) Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

Predsjednik Stručnog društva

Univ.mag.Željko Rotim dr.med.dent.

ProgramRegistracija za HDEMSmještajZnanstveni odborBodovanje
Aesthetic Case Report
Prospekt za sponzoreSponzori i izlagači
Upravni odborInfoEtičko povjerenstvoČlanstvo
Pravilnik o obaveznoj edukaciji doktoraPravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnostiPravilnik HDEM-aPristanak na injekcijsku terapiju
Osvrti na prošle kongreseGalerijaGDPR - Polica privatnostiKontakt
Prijave na MEI edukacijeEdukacijski centri
Sekcija za estetsku kirurgijuSekcija za korektivnu dermatologijuSekcija za estetiku osmijehaSekcija za genitalnu kozmetologijuSekcija za transpantaciju kose
hrCroatian