prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić

Rođen 18.2.1962. godine u Zadru. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio sam 1985. godine. Na istom fakultetu sam magistrirao 1988. godine te obranio doktorsku disertaciju 1998. godine. Nagrađen sam Dekanovom i rektorovom nagradom kao student. Specijalistički ispit sam položio 1993. Godine. Zaposlen sam u Medicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu od 1986. godine te u Kliničkom bolničkom Centru Zagreb kao specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist iz humane reprodukcije te u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor. Pročelnik sam Zavoda za humanu reprodukciju. U stručnom radu područje interesa mi je ginekološka endokrinologija, endoskopska kirurgija i medicinski pomognuta oplodnja. Na edukaciji sam bio od 1990-1991. godine u Thomas Jeffersson University, Philadelphia, SAD gdje sam ispitivao glikoproteinsku mapu reprodukcijskog sustava u miševa. U više navrata bio sam na studijskom usavršavanju u iz humane reprodukcije u Royal Women Hospital, Liverpool, UK. Završio sam tečaj iz krioprezervacije jajnika radi očuvanja plodnosti u žena oboljelih od malignih bolesti u reprodukcijskoj dobi. Cjeloživotno zdravlje žene mi je od posebnog stručnog interesa. Bio sam član Uprave Kliničkog bolničkog Centra Zagreb od 2012-2016. godine, a ravnatelj od 2015. godine. Objavio sam 25 radova citiranih u Current Content časopisima te više od 200 puta citiran u znanstvenim časopisima. Sudjelovao sam kao autor u 10 knjiga i udžbenika. Član sam Rotary kluba Zagreb. Nositelj sam Spomenice Domovinskog rata i Paul Harris nagrade Rotary International.

hrCroatian